Thông báo số 1 tham dự Hội nghị khoa học kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển BV Trường ĐHYK Vinh