Phương pháp tìm kiếm tài liệu, viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảo