Thông báo v/v hoàn thành nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN