Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình giáo dục giới tính cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ tại khu vực miền núi phía Bắc.

Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Thị Xuân Hương